เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิตามโครงการมาตรการ การคืนเงินบำรุงการศึกษา ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 รอบที่ 4 วันที่ 16-31 มกราคม 2566
เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิตามโครงการมาตรการ การคืนเงินบำรุงการศึกษา ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 รอบที่ 4 วันที่ 16-31 มกราคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิติยา หงษ์เวียงจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิติยา หงษ์เวียงจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับ นางศิราณี จตุรทิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับ นางศิราณี จตุรทิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562
บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 23
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 23
ตารางเรียนเทอม 2/2565
ตารางเรียนเทอม 2/2565
รับบัตรประจำตัวนักศึกษารหัส64-65