ประกาศ ตารางสอบและตารางกำกับการสอบนักศึกษาภาค กศ.บป. และโครงการ MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ประกาศตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2563
ประกาศตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2563
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ปราณี เนรมิตร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ขั้นตอนการขอเลื่อนสอบปลายภาค สำหรับผู้ที่”วันสอบตรงกับวันกำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป”
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนัก ผศ.ปราณี เนรมิต
ประกาศ ตารางสอบและตารางกำกับการสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256
ประกาศ ตารางสอบและตารางกำกับการสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางสอนและตารางเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางสอนและตารางเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 1/2563
เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563