รับสมัครนักศึกษารอบ 5.12561
รับสมัครนักศึกษารอบ 5.12561
ประกาศลงทะเบียนเพิ่มรายวิชานักศึกษา ปี 5  ครุศาสตณ์
ประกาศลงทะเบียนเพิ่มรายวิชานักศึกษา ปี 5 ครุศาสตณ์
ประกาศตารางสอนนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่ 3/2560
ประกาศตารางสอนนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่ 3/2560
ตารางเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป2_2560
ตารางเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป2_2560
คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ กคศ. รับรองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ กคศ. รับรองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์