ตารางสอบนักศึกษาภาค กศ.บป 3/2559
ตารางสอบนักศึกษาภาค กศ.บป 3/2559
กำหนดการจองวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาภาคกศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 1/2560
กำหนดการจองวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคกศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 1/2560
แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาและตารางสอน สำหรับอาจารย์ ภาค  ปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาและตารางสอน สำหรับอาจารย์ ภาค ปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ตารางสอบสำหรับนักศึกษาและตารางกำกับการสอบ สำหรับอาจารย์ ภาค  ปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2559
ตารางสอบสำหรับนักศึกษาและตารางกำกับการสอบ สำหรับอาจารย์ ภาค ปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2559
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนภาคกศ.บป32559
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มนอกแผนภาคกศ.บป32559
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต2559
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต2559
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาและตารางสอน สำหรับอาจารย์ ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2559
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาและตารางสอน สำหรับอาจารย์ ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2559
ตารางสอบสำหรับนักศึกษาและตารางกำกับการสอบ สำหรับอาจารย์ ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ตารางสอบสำหรับนักศึกษาและตารางกำกับการสอบ สำหรับอาจารย์ ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559
กำหนดการลงเพิ่มรายนักศึกษาภาคปกติวิชาภาคการศึกษาที่ 3_2559
กำหนดการลงเพิ่มรายนักศึกษาภาคปกติวิชาภาคการศึกษาที่ 3_2559
ตารางเรียนนักศึกษาและตารางสอนอาจารย์ ภาค ปกติ_3/2559
ตารางเรียนนักศึกษาและตารางสอนอาจารย์ ภาค ปกติ_3/2559
ประกาศผลการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ประกาศผลการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
รับสมัครนักศึกษารอบ2
รับสมัครนักศึกษารอบ2
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานข้อมูลสารสนเทศสำหรับอาจารย์บนเว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มภาค กศ.บป. 2/2559
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มภาค กศ.บป. 2/2559
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาภาคปกติเรื่องกำหนดการจองวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาภาคปกติเรื่องกำหนดการจองวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ กคศ. รับรองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ กคศ. รับรองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์