กำหนดการรับสมัครนักศึกษา 2566
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  (MOU ตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (MOU ตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562
บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562