ตารางสอบและตารางกำกับการสอบภาคปกติ 1/2565
ตารางสอบและตารางกำกับการสอบภาคปกติ 1/2565
เชิญชวน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย
เชิญชวน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย
รับบัตรประจำตัวนักศึกษารหัส64-65
รับคู่มือนักศึกษารหัส65-65
รับคู่มือนักศึกษารหัส65-65
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22
ตารางสอบเทอม3_2564
ตารางสอบเทอม3_2564