ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ1_2561
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ1_2561
ลงเพิ่มรายวิชาภาคปกติ12561
ลงเพิ่มรายวิชาภาคปกติ12561
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 “การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF”
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 “การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF”
ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาค กศ.บป.เทอม 2/2560
ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาค กศ.บป.เทอม 2/2560
ประกาศลงทะเบียนเพิ่มรายวิชานักศึกษา ปี 5  ครุศาสตณ์
ประกาศลงทะเบียนเพิ่มรายวิชานักศึกษา ปี 5 ครุศาสตณ์
ประกาศตารางสอนนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่ 3/2560
ประกาศตารางสอนนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่ 3/2560
ตารางเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป2_2560
ตารางเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป2_2560
คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ กคศ. รับรองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ กคศ. รับรองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์