กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 
เมื่อวันาี่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 14808 อาคาร 14 ชั้น 8 
 

วันที่ : 18-01-2018 10:56:02