กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 1/2561

คณะกรรมการบริหารสำนัก ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง 2561) และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการประจำสำนักฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง อาคาร 14 ชั้น 2 

วันที่ : 18-01-2018 10:50:04