กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561
10 มกราคม 2561  เพื่อ เสนอแผน ต่างๆ ของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเ ดังนี้
        ๕.๑ ร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
        ๕.๒ ร่างแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
        ๕.๓ ร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
        ๕.๔ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
       ๕.๕ ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
      ๕.๖ ร่างแผนความเสี่ยง ๒๕๖๑

วันที่ : 11-01-2018 13:24:24