กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมสัมมนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา

การประชุมสัมมนา
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา


เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 03-12-2019 13:51:46