กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารในงานบริการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารในงานบริการ
 
        บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสื่อสารในงานบริการ" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สดับธรรม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 

วันที่ : 21-06-2019 16:18:40