กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมดุสิตา  อาคาร 14 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 

วันที่ : 12-06-2019 14:05:52