กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562

ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ 2/2562
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 11-10-2019 09:32:12