กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้อง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
 
๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรพร้อมกัน ณ ห้อง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 10
๑๐.๐๐ น. พิธีสงฆ์ 
- พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พิธีกรนำกล่าวคำ อาราธนาศีล รับศีล 
- อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ / ถวายพรพระสงฆ์
- พิธีกรนำกล่าวถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ถวายภัตตาหารเพล เครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา ยถา สัพพีฯ 
- คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรกรวดน้ำรับพร
- กราบลาพระสงฆ์ / เป็นเสร็จพิธี

วันที่ : 15-05-2024 22:35:20