กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมครั้งที่3

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุม ครั้งที่ 3/2566 ในวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 1026 ชั้น 2 อาคาร 10 สำนักงานอำนวยการย่านมัทรี ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เริ่มด้วยการแสดงความยินดี กับการเข้ารับตำแหน่งหัวกลุ่มงานบริหาร นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมดังนี้ 1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑) 2) ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ 3) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ของแต่ละกลุ่มงาน 4) การชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 5) การมอบหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 6) การนำเสนอ คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และแบบฟอร์มผลการปฏิบัติงาน โดยนางสาวอภิญญาศิริ กวางแก้ว ถ่ายภาพ โดย ชลธิชา ชาญธัญกรรม รายงานข่าว โดย ภัทรา สว่างอารณ์ นักศึกษาปฏิบัติงาน CWIE

วันที่ : 08-02-2024 12:08:39