กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการหลักสูตรโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566) เวลา 8.30 มหาวิทยาลัยราชภฏนครสวรรค์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่การดำเนินการหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะผู้ตรวจเยี่ยม จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( สป.อว. ) ประกอบด้วย 1. ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2. รศ.บัณฑิต ทิพากร 3. รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ 4. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย และคณะทำงานจาก สป.อว. กล่าวตอนรับ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี พร้อม ทีมคณะผู้บริหาร คณาอาจาร์ประจำหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ และ นักศึกษา ณ ห้องประชุม นนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีการรายงานผลสรุปการดำเนินการในหลักสูตร คือ 1. หลักสูตรพัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 2. หลักสูตรลีนโลจิสติกส์ 3. หลักสูตรนวัตกรรมอาหารแปรรูปเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 4. หลักสูตรนวัตกรรมแปรรูผลิตภัณฑ์ จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่การเป็นผู้ประกอบการ 5. หลักสูตรดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในยุคเปลี่ยนแผ่นและการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นได้เยี่ยมชม การดำเนินการในสถานประกอบการคือ บริษัท ไทยวัธนาเมทัลชีท จำกัด และ วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนจิ๊จ๋า กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรและสมุนไพร

วันที่ : 08-02-2024 11:32:45