กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคปกติ รอบที่ 3 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคปกติ รอบที่ 3 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 
ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรี

วันที่ : 13-05-2024 13:42:14