กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยพยายบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          วันที่ 20 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ลงนาม “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)" ร่วมกับ อาจารย์ปริทรรศน์ วันจันทร์ รักษาการในตำแหน่วผู้อำนวยการวิทยาลัยพยายบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และ อาจารย์ชุติมา บูรณฑนิต รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีคณะผู้บริหารจาก อาจารย์จำหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

          ซึ่งการลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education: IPE) อีกทั้งยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญของจะผลักดันการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม

วันที่ : 23-09-2022 10:07:43