กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบทเรียนออนไลน์” เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank)

วันที่ 6-7 มกราคม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบทเรียนออนไลน์” เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank)
โดยการอบรมโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
1 เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้สามารถจัดการเรียนการสอนตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกวัยตามชีวิตวิถีใหม่ ในรูปแบบการเก็บสะสมในธนาคารหน่วยกิต (Credits Bank)
2 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้การกับการทำงาน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์และแก้ปัญหาตามสภาพจริง
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและซึ่งในโครงการจัดการศึกษาครั้ง
อาจารย์ ร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๒๑ คน จากหลักสูตรสัมฤทธิบัติ ทั้งหมด ๒๑ หลักสูตร ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการประชุมผ่านระบบออนไลน์#สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน # (Credit Bank)nsru

วันที่ : 08-01-2022 09:49:35