กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มอบประกาศเชิดชูเกียรติ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระบบการเรียนการสอนแบบ Credit bank/CWIE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมือวันพุธ ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบประกาศเชิดชูเกียรติ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระบบการเรียนการสอนแบบ Credit bank/CWIE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีอาจารย์ เข้ารวมโครงการดังกล่าว จำนวน ๒๘ ท่านที่เข้าร่วมโครงการ และได้ จัดทำบทเรียนจำนวน ๔๐ บทเรียนจากหลักสูตรระยะสั้นจำนวน ๒๑ หลักสูตร และจัดทำบทเรียนแล้วเสร็จแล้ว จำนวน ๔๐ หน่วยการเรียน ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ -๑๒.๓๐ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์

วันที่ : 09-03-2023 11:35:39