กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มอบประกาศเชิดชูเกียรติ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระบบการเรียนการสอนแบบ Credit bank/CWIE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมือวันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบประกาศเชิดชูเกียรติ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระบบการเรียนการสอนแบบ Credit bank/CWIE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีอาจารย์ เข้ารวมโครงการดังกล่าว จำนวน ๒๘ ท่านที่เข้าร่วมโครงการ และได้ จัดทำบทเรียนจำนวน 40 บทเรียนจากหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 21 หลักสูตร และจัดทำบทเรียนแล้วเสร็จแล้ว จำนวน 40 หน่วยการเรียน ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 -12.30 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์

วันที่ : 09-03-2023 11:35:39