กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมอาจารย์แนะแนว 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมอาจารย์แนะแนว ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับอาจารย์แนะแนว - แนะนำระบบสารสนเทศครูแนะแนว (การใช้โค้ดสมัครฟรี) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจาก จาก 65 โรงเรียน 92 ท่าน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม - แนะนำวิธีการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านไลน์ - แนะนำทุกการศึกษา และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ บรรยาพิเศษ เทคนิคการแนะแนวให้นักเรียนค้นหาตัวเอง คณะที่ใช่ อาชีพที่ชอบ โดย ผศ.ดร. มงคล ศัยยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

วันที่ : 08-02-2024 11:25:12