กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จัดนิทรรสการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน.

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมจัดนิทรรสการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน. 
ในโครงการ กศน.นครสวรรค์ แนะแนวทางเลือกการศึกษาต่อ และอาชีพหลังจบการศึกษา สำนัก กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 16-03-2023 09:46:58