กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs))

สำนักวิชาการและงานทะเบียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLOs) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 14-03-2023 13:23:43