ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20200527090143_เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรร(1).pdf

เวลา : 2020-05-27 09:01:43
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน