ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐  โดยกำหนดเกณฑ์และวิธีการไปแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  จึงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาดังเอกสารแนบท้ายนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20190117122445_20190117_กำหนดการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา.pdf

เวลา : 2019-01-17 12:24:45
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน