ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐  โดยกำหนดเกณฑ์ และวิธีการไปแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จึงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา ดังเอกสารแนบท้ายนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20170119161421_กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชา.pdf

เวลา : 2017-01-19 16:14:17
โดย : วิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน