ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

-
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20181123094822_ข-หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง-ผศ.-รศ.-ศ-61.pdf

เวลา : 2018-11-23 09:48:22
โดย : QA
สังกัด : กลุ่มงานบริหารสำนักงานฯ