ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20220204135217_ประกาศ เรื่อแนวทางการประเมินผลการเรียนขอ.pdf

เวลา : 2022-02-04 13:52:17
โดย : ธรรมนูญ จูทา
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน