ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้เป็นที่ปรึกษาการจัดทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้เป็นที่ปรึกษาการจัดทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2555เครดิตฟรี
ดาวน์โหลดเอกสาร : แต่งต้งที่ปรึกษางานวิจัย.pdf

เวลา : 2013-08-29 14:28:49
โดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน