ประชาสัมพันธ์  ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 

ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดการจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 
สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายเผยแพร่งานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา 
โทร. 074-200300 ต่อ 341  E-mail:  hu_conference@hu.ac.th

เวลา : 2023-10-31 09:47:13
โดย : วิลัยลักษณ์ ถ้ำทองพัฒนา
สังกัด : งานส่งเสริมวิชาการ