อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 “การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF”

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 “การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF”

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  https://goo.gl/forms/msZ8O7wzUVAkl8Kh2

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

เพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลแบบ outcome-based assessment ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสัมฤทธิผลของนักศึกษาตาม learning outcomes เมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา (ตาม course learning outcomes) หรือในหลักสูตร (ตาม program learning outcomes) โดยที่วิธีการวัดผลต่างๆ ต้องมีความสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอน (teaching and learning methods) และ learning outcomes ที่กำหนดไว้ในรายวิชาหรือหลักสูตร

เวลา : 2018-06-17 15:42:21
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน