ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดสอบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปแล้วนั้น ปรากฏยังมีนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศนี้เข้าสอบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 
วิชาภาษาอังกฤษ

วัน เวลา กิจกรรม สถานที่สอบ
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
 
13.00 - 14.30 น. สอบมาตรฐานภาษาไทย ให้ผู้เข้าสอบดูรายละเอียดท้ายประกาศนี้
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดท้ายประกาศ สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ให้ผู้เข้าสอบดูรายละเอียดท้ายประกาศนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20170717135655_ประกาศให้สอบภาษาไทยภาษาอังกฤษ รอบที่ 2_2560Eng.pdf

เวลา : 2017-07-17 13:56:53
โดย : ธรรมนูญ จูทา
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน