:: ยินดีต้อนรับ :: กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ::
ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20190823095132_แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ GE.docx

เวลา : 2019-08-23 09:51:32
โดย : กัญจนพร จันทร์ดำ
สังกัด : กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ