คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ กคศ. รับรองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชา ปีหลักสูตร ไฟล์
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2536 การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2536 2536
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2541 การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2541 2541
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริการการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547 2547
ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตทุกสาขาวิชา 2547
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2547 การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2547 2547
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต นาฎศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) 2550
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริการการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2553) 2553
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรหใหม่ พ.ศ.2553) 2553
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) 2553
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคุณภาพ (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554 2554
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554 2554
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554 2554
ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต การบริการการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) 2555
ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2555
ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ (หลักสูตร 5 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2555
ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 2555
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 2556
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 2556
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 2557
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี คณิตศาสตร์ 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี การศึกษาปฐมวัย 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ภาษาอังกฤษ 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ภาษาไทย 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี พลศึกษา 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สังคมศึกษา 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 2558
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2558


คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชา ปีหลักสูตร ไฟล์
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2536 ทุกสาขาขาวิชา 2536
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2541 ทุกสาขาขาวิชา 2541
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา 2547
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2547 ทุกสาขาขาวิชา 2547
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548) 2548
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร พ.ศ.2549) 2549
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
นิติศาสตรบัณฑิต 65_นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต 67_ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.2549) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตร พ.ศ.2550) 2550
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) 2550
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.2550) 2550
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) 2550
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการการคลัง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551) 2551
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
รัฐศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
นิติศาสตรบัณฑิต 66_นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2554
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 2556
ศิลปศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 2556
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 2556
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(นานาชาติ) 2558
รัฐศาสตรบัณฑิต - 2558
นิติศาสตรบัณฑิต - 2558
ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม 2558
ศิลปบัณฑิต ดนตรี 2558


คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร สาขาวิชา ปีหลักสูตร ไฟล์
หลักสูตร 2536 เอกสารรวมหลักสูตร 2536
รวมหลักสูตร 2541 เอกสารรวมหลักสูตร 2541
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2543 2543
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
บัญชีบัณฑิต การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุกิจ (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทุกสาขาขาวิชา 2557
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2558
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2558
เศรษฐศาสตรบัณฑิต - 2558
บัญชีบัณฑิต - 2558
นิเทศศาสตรบัณฑิต - 2558


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร สาขาวิชา ปีหลักสูตร ไฟล์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา 2547
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 2552
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2555
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2555
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2555
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2555
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการเกษตร (หลักสูตร พ.ศ.2556) 2556
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 2556
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 2556
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สิ่งแวดล้อมศึกษา(หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทส 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ 2558
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2558


คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร สาขาวิชา ปีหลักสูตร ไฟล์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา 2547
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2547 (หลังอนุปริญญา) 2547
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลังอนุปริญญา) 2547
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549) 2549
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 2549
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) 2551
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) 2551
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 2552
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 2554
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอตุสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 2556
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 2556
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2558
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 2558
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ 2558
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2558
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 2558
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2558
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน 2558
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 2558