คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ กคศ. รับรองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชา ไฟล์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริการการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตร พ.ศ.2547)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547
ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร พ.ศ.2547)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (หลักสูตร พ.ศ.2547)
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตทุกสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ครุศาสตรบัณฑิต นาฎศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริการการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2553)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรหใหม่ พ.ศ.2553)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคุณภาพ (หลักสูตร พ.ศ.2547)
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554
ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ.2554)
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต การบริการการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ (หลักสูตร 5 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตร พ.ศ.2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร พ.ศ.2557)


คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชา ไฟล์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตร พ.ศ.2557)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตร พ.ศ.2550)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร พ.ศ.2549)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548)
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
นิติศาสตรบัณฑิต 65_นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ศิลปศาสตรบัณฑิต 67_ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.2549)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.2550)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการการคลัง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551)
รัฐศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
นิติศาสตรบัณฑิต 66_นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)


คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร สาขาวิชา ไฟล์
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
หลักสูตร 2536 เอกสารรวมหลักสูตร
รวมหลักสูตร 2541 เอกสารรวมหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
บัญชีบัณฑิต การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุกิจ (หลักสูตร พ.ศ.2557)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร สาขาวิชา ไฟล์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตร พ.ศ.2547)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการเกษตร (หลักสูตร พ.ศ.2556)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สิ่งแวดล้อมศึกษา(หลักสูตร พ.ศ.2557)


คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร สาขาวิชา ไฟล์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2547 (หลังอนุปริญญา)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลังอนุปริญญา)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอตุสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม