สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรุณารอสักครู่
ระบบกำลังจะนำท่านไปกรอกข้อมูล
ใบคำร้อง ขออนุมัติเปิดหมู่เรียนพิเศษ

ให้น้กศึกษากรอกข้อมูลตามความเป็น โดยติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้เปิดหมู่เรียนพิเศษ ให้เรียบร้อย
เมื่อการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการเสร็จแล้วจะติดต่อกลับไปหานักศึกษา ตามช่องทางที่แจ้งไว้

นักศึกษาที่มีความประสงค์การติดต่อประสานงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางช่างทางต่อไปนี้
1) โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217
2) ระบบอนไลน์ ผ่านระบบแชท http://m.me/aprnsru