รายชื่อนักศึกษา ค้างส่งหลักฐาน
edu = สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 2 ฉบับ คือ ใบ รบ. หรือ ปพ.1 หรือ Transcript
hom = สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
idc = สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
pic = รุปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
nam = ใบแสดงการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
sur = ใบแสดงการเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
mar = ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ran = คำสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)
*สำหรับนักศึกษาที่ค้างส่งหลักฐานการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป*
6111157601 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ค้างส่ง
61111576012
นายธีภัทร แสงรักษ์ คณะครุศาสตร์ edu, hom, idc, pic,
6111159601 ภาษาอังกฤษ
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ค้างส่ง
61111596042
น.ส.นาถสุดา กัลมาลัย คณะครุศาสตร์ edu, hom, idc, pic,