กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สนส. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ยินดีต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 14 ชั้น 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 08-12-2020 10:55:28