กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการยกระดับสมรรถนะกำลังคน Upskill/Reskill

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองอธิการบดี  พร้อมด้วยอาจารย์ปราณี  เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เข้าร่วมกิจกรรม "สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการยกระดับสมรรถนะกำลังคน Upskill/Reskill" และร่วมฟังการเสวนา โดย
  1. ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  กล่าวถึง  นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เกี่ยวกับ Lift Long Learning เรียนเกิน 8 ปี ไม่ Retry
  2. นางสาวนัดดา เจ๊ะยอเด  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ (สป.อว.) กล่าวถึง รูปแบบโคตรงการ Upskill/Reskill ของ สป.อว.
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภากร  พิทยชวาล  ผู้อำนวยการเทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  กล่าวถึง  การดำเนินงานโครงการ Upskill/Reskill  ของสถาบันการศึกษา
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา  อั่งสกุล  คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  กล่าวถึง  การจัดการเรียนการสอนแบบ Modular Curriculum  ของมหาวิทยาลัย
  5. นายบุรินทร์  สังเกตกิจ  รองประธานกรรมการบริษัท  Top Engineering Cooperation  กล่าวถึง  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Upskill/Reskill
ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ  ชั้น 11  โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์  ประตูน้ำ  กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 29-10-2020 16:03:42