กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “สื่อสารอย่างไรในยุคดิจิทัล ?”  เมื่อวันอังคารรที่ 19 เมษายน 2565  เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำแนวคิด แนวปฏิบัติที่ดีในการสื่อสารภายในองค์กร และการสื่อสารระหว่างองค์กร กับบุคคลภายนอก ตลอดจนเครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งในโอกาสต่อไปจะได้มีพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยยกระดับคุณภาพในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้แก่บุคคลภายนอก

วันที่ : 25-04-2022 11:39:09