กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การอภิปรายเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงาน

การอภิปรายเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงาน
วันที่ 30 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุม อมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 30-03-2022 14:59:35