กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับสถานประกอบการ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการจัดทำบันทึกข้อตกลง
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับสถานประกอบการ
วันที่ 29 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 29-03-2022 11:43:28