กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นำโดย ผศ.ปราณี  เนรมิตร  ผู้อำนวยการ  อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  รองผู้อำยวยการ  และบุคลากรกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศและการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันที่ : 08-11-2021 14:53:45