กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2564

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ อาคาร 14  ชั้น 7  ห้อง 14708
เวลา 13.30 น.

 
          ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อแนะนำผู้บริหารวาระใหม่  แนะนำแนวทางการทำงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พร้อมทั้งส่งต่องานบริหารให้กับผู้บริหารชุดใหม่  เพื่อที่จะดำเนินงานบริหารได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

วันที่ : 09-04-2021 14:44:05