กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันราชภัฏ2564

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมในพิธีเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 15-02-2021 09:41:38