กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ณ ห้องประชุมดุสิตา  อาคาร 14 ชั้น 2

วันที่ : 06-07-2021 10:21:33