กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา (คณะวิทยาการจัดการ)

วันที่ 5 ก.ค. 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบ IT ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้กับคณาจารย์และบุคลากร
cr. photo by
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 06-07-2023 09:23:12