ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20200527090242_เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรร(2).pdf

เวลา : 2020-05-27 09:02:42
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน