ของดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563

เรื่อง  ของดให้บริการชั่วคราว

          ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 นั้น  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงของดให้บริการชั่วคราวในช่วงวันดังกล่าว  ทั้งนี้ผู้รับบริการหากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถฝากข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (https://www.facebook.com/aprnsru)
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20201208153338_ของดให้บริการชั่วคราว.pdf

เวลา : 2020-12-08 15:33:38
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน