ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20210928161759_แนวทางการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา1_2564.pdf

เวลา : 2021-09-28 16:17:59
โดย : ธรรมนูญ จูทา
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน