คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ กคศ. รับรองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชา ปีหลักสูตร ไฟล์
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2536 การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2536 2536
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2541 การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2541 2541
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) 2546
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริการการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547 2547
ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตทุกสาขาวิชา 2547
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2547 การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2547 2547
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ครุศาสตรบัณฑิต นาฎศิลป์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) 2550
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริการการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2553) 2553
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรหใหม่ พ.ศ.2553) 2553
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) 2553
ครุศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) 2553
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคุณภาพ (หลักสูตร พ.ศ.2547) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(หลักสูตร 5 ปี)(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ (หลักสูตร 5 ปี)(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต การบริการการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) 2555
ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2555
ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ (หลักสูตร 5 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2555
ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 2555
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 2556
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 2556
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 2557
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี คณิตศาสตร์ (ใช้กับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2559-2561) 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี การศึกษาปฐมวัย(ใช้กับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2559-2561) 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ภาษาอังกฤษ(ใช้กับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2559-2561) 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ภาษาไทย(ใช้กับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2559-2561) 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี พลศึกษา(ใช้กับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2559-2561) 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สังคมศึกษา(ใช้กับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2559-2561) 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป(ใช้กับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2559-2561) 2558
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา(ใช้กับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2559-2561) 2558
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2558
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน(สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี พ.ศ.2561-2565) 2561
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู(สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี พ.ศ.2562-2567) 2562
ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี พ.ศ.2562-2563) 2562
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย(สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี พ.ศ.2562-2563) 2562


คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชา ปีหลักสูตร ไฟล์
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2536 ทุกสาขาขาวิชา 2536
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2541 ทุกสาขาขาวิชา 2541
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา 2547
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2547 ทุกสาขาขาวิชา 2547
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548) 2548
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
รัฐศาสตรบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
นิติศาสตรบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบประยุกต์ศิลป์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
รัฐศาสตรบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตร พ.ศ.2550) 2550
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) 2550
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2550-2553) 2550
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2550-2554) 2550
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการการคลัง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551) 2551
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
รัฐศาสตร์บัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
นิติศาสตรบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
รัฐศาสตรบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2556-2560) 2556
ศิลปศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2556-2560) 2556
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 2556
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2557-2561) 2557
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(นานาชาติ)(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
รัฐศาสตรบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
นิติศาสตรบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
ศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
ศิลปบัณฑิต ดนตรี(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558


คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร สาขาวิชา ปีหลักสูตร ไฟล์
หลักสูตร 2536 เอกสารรวมหลักสูตร 2536
รวมหลักสูตร 2541 เอกสารรวมหลักสูตร 2541
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การรับรองคุณวุฒิและกำหนดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2543 2543
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
บัญชีบัณฑิต การบัญชี (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุกิจ (หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทุกสาขาขาวิชา 2557
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
บัญชีบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร สาขาวิชา ปีหลักสูตร ไฟล์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตร พ.ศ.2547) 2547
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา 2547
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2552-2554) 2552
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวิทยา(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2555-2559) 2555
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2555-2559) 2555
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2555-2559) 2555
ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 2555
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการเกษตร (หลักสูตร พ.ศ.2556) 2556
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 2556
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 2556
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สิ่งแวดล้อมศึกษา(หลักสูตร พ.ศ.2557) 2557
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2562-2563) 2562
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2563-2567) 2563


คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร สาขาวิชา ปีหลักสูตร ไฟล์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา 2547
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2547 (หลังอนุปริญญา) 2547
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลังอนุปริญญา) 2547
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าสื่อสาร(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าสื่อสาร(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2549-2553) 2549
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) 2551
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) 2551
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 2552
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2554-2558) 2554
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอตุสาหกรรม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2556-2560) 2556
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2556-2560) 2556
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
ศิลปบัณฑิต การออกแบบ(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม(สำหรับนักศึกษาเข้าปี พ.ศ.2558-2562) 2558