ตรวจสอบการส่งหลักฐานนักศึกษา


หลักฐานในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ได้แก่

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 2 ฉบับ คือ ใบ รบ. หรือ ปพ.1 หรือ Transcript
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบแสดงการเปลี่ยนชื่อ จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ)
5. ใบแสดงการเปลี่ยนนามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)
6. ใบทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่มีการสมรส)
7. คำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่มี)
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ติดใบรายงานตัว (เขียน ชื่อ สกุล ระดับชั้น โปรแกรมวิชาหลังรูปถ่าย)

และสำหรับนักศึกษาที่ต้องแจ้งสำเร็จการศึกษา ได้แก่

1. การแจ้งสำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายทะเบียน

*สำหรับนักศึกษาที่ค้างส่งหลักฐานการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป*