มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เล่ม มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 คลิกที่นี่

# รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต PDF DOC
1
2210101
3(3-0-6)
2
2310105
3(3-0-6)
3
2310106
3(3-0-6)
4
2000112
2(2-0-4)
5
2000113
3(3-0-6)
6
1001201
3(3-0-6)
7
2000105
2(2-0-4)
8
2000106
2(2-0-4)
9
2000107
2(2-0-4)
10
2000131
3(3-0-6)
11
2000123
3(3-0-6)
12
2000124
3(3-0-6)
13
4000111
3(3-0-6)
14
4000112
3(3-0-6)
15
4000113
2(2-0-4)
16
4000114
2(2-0-4)
17
1001202
2(2-0-4)