:: ยินดีต้อนรับ :: กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ::
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ระดับมหาวิทยาลัย พศ ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ระดับมหาวิทยาลัย พศ ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดเอกสาร : n20221207113214.pdf

เวลา : 2022-12-07 11:32:29
โดย : เลอศักดิ์ สุขขำ
สังกัด : ส่งเสริมวิชาการ