ประกาศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
17-06-2019  :   กำหนดการเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพการภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน  พ.ศ. 2562   ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมดุสิตา  อาคาร 14 ชั้น 2


14-03-2018  :   กำหนดการรับการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA สัญจร) จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมกินรี 


29-06-2017  :   กำหนดการเข้ารับการตรวจสอบและกำกับติดตามคุณภาพการภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ.2560   เวลา  13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา  อาคาร 14 ชั้น 2


22-08-2016  :   กำหนดการเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพการภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ.2559   เวลา  08.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง 14808  อาคาร 14 ชั้น 8


28-04-2016  :   กำหนดการเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพการภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 7  มิถุนายน  พ.ศ.2559   เวลา  13.00 - 16.30 น.
ณ ห้อง 14808  อาคาร 14 ชั้น 8


25-09-2015  :   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก  
ในวันอังคารที่ 29 กันยายน  พ.ศ.2558   เวลา  08.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง 14808  อาคาร 14 ชั้น 825-09-2015  :   เชิญชวนบุคลากรร่วมทบทวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภาระงานหลัก ปีงบประมาณ 2559