นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ใช้นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและได้มีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานของสำนักฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้
 1. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับสำนักฯ โดยนำเอานโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
 2. ให้มีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่บุคลากรทุกระดับ
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน
 4. จัดหาและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 5. จัดทำรายงานการประเมินตนเองและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 6. นำผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

     เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักฯ ดียิ่งขึ้นและมีความต่อเนื่อง
 2. เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
 3. เพื่อนำเอาจุดอ่อนและจุดแข็งในการดำเนินงานของสำนักสู่การพัฒนาและการปรับปรุง

     มาตรการการดำเนินงาน

 1. จัดประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสำนักฯ
 3. จัดทำแนวปฏิบัติหรือแนวทางการดำเนินงานของแต่ละงาน
 4. กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สู่เป้าประสงค์ของสำนักฯ และมหาวิทยาลัย
 5. สนับสนุนและส่งเสริมบรรยากาศในหน่วยงานให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานโดยตรง
 6. กำหนดบทบาทและหน้าที่หลักแก่ผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ ในหน่วยงานอย่างชัดเจนโดยเน้นการสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้